̶s̶̶̼ᴀ̶̶̶̼́ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̼ʏ̶̶̼ ̶̶̼:̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴆ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̶̛̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼.̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̣̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̼̼̼.̶ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂̀ ̶̶̶̶̼̼̼ǫ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̼̼̼̂ ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̶̼̼̼̉ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂́ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼s̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼́ᴍ̶̶̶̶̼̼̼,̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ʙ̶̶̶̶̼̼̼.̶ɪ̶̶̶̶̶̣̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼x̶̶̶̶̼̼̼.̶ᴇ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̉.̶ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼.̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̼̼̼̂ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴋ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂́.̶ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̉ ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴆ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̶̼̼̼̀ɴ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼4̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼.̶ᴜ̶̶̶̶̶̛̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼̀ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼.̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼̉ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼.̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ ̶

  ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂...

̶ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼:̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼7̶̶̼ ̶̶̼ɢ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ɪ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̼ʏ̶̶̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴘ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂̃ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̶̣̼̼̼̂ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴋ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̼̼̼́ᴏ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴅ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̀ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̛̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼6̶̶̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂́ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ʙ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̼̼̼́ ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼́ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼3̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂̉ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴆ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̃ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̀ɴ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̼̼̼̂ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ʀ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̶̶̛̣̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ʀ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼̃,̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼́ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴆ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̃ ̶̶̶̶̼̼̼ǫ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴋ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̼̼̼̉ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̛̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ʏ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴋ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̶̣̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ ̶

    ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̉ ̼&̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼s̼.̼...