ʙᴏ̂́ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ɴʜᴀ̀ ɢᴀ́ɪ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀, ʜᴜ̉ʏ ʜᴏ̂ɴ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ

 

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ʜʏ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂ɴ ʟᴇ̂̃ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴅɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ɢɪᴀɴɢ ᴛᴏ̂, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ. ɴɢᴀ̀ʏ 22/02/2018 ʜᴏ̂ɴ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ́ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉, ɴᴀ́ᴏ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ɪᴍ ʙᴀ̣̆ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ 1 sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ.

 

 

ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̃ ᴛʜᴀʏ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴜᴇ̂́ɴʜ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴆᴀɴɢ ǫᴜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴɢᴀ̂́ᴜ ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʟᴏ̛́ɴ.

 

 

ʙᴏ̂́ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ᴠᴀɪ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂ɴ ʟᴇ̂̃

sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ’ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ. ᴘʜɪ́ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́.

 

 

ᴍᴀ̀ɴ ᴄ.ᴜ̛.ᴏ̛̃.ɴ.ɢ ʜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ.

ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ʂᴏ̂́ᴄ̧ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ xᴀ̉ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴ.ᴇ́.ᴍ ᴆᴀ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ.

xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ : ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴄʜᴜɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴇɴ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆɪ ᴆᴏ̂̉ ʀᴀ́ᴄ, ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ sᴜ̣ᴛ sᴜ̀ɪ ᴋʏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ sᴀᴜ 6 ɴᴀ̆ᴍ ʏᴇ̂ᴜ

 

ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ 2, ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2000 ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ sᴀᴜ 6 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀. ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴄʟɪᴘ ᴋʏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴅ.ʜ ᴠᴀ̀ ʜ.ɴ, ǫᴜᴇ̂ ʙᴀ̆́ᴄ ɴɪɴʜ. ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ” ᴠɪ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴆɪ… ᴆᴏ̂̉ ʀᴀ́ᴄ. ᴋᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ “sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ” ɴɢᴀ̀ʏ ᴀ̂́ʏ, ᴅ.ɴ ᴀ̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ: “ʜᴏ̂̀ɪ ᴀ̂́ʏ ʙᴏ̣ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ 2, ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ᴆᴏ̂̉ ʀᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ”.
ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ(ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ)

 

ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ 2. ᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ xɪɴʜ xᴀ̆́ɴ, ʜ.ɴ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀɴ ᴆᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ɴɢᴏ̉ ʏ́ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴅ.ʜ “ᴋɪᴇ̂ᴜ”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂̀ɪ ᴀ̂ᴍ ᴀɴʜ ʙᴀ̣ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜ.ɴ “ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ”. ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ “ᴛᴀ́ɴ ᴆᴏ̂̉ ᴆᴜ̛́ ᴆᴜ̛̀” ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ 6 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɴʜᴜ̛ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12/2020, ᴅ.ʜ ᴠᴀ̀ ʜ.ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴀ̀ɴ ᴋʏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴆᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xɪ̉ᴜ.
ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ

 

 

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴄʜɪ̉ ᴠᴏ̉ɴ ᴠᴇ̣ɴ 20 ɢɪᴀ̂ʏ, ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ ᴅᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣̂ᴘ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̣ᴛ sᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʙᴜ́ᴛ ᴋʏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ. ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴅ.ʜ ᴄʜɪ̉ ᴆɪ̣ɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ “ʟᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ” ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴜʏ́ᴛ xᴏᴀ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ “ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ɢᴀ̀ ʙᴏ̂ɴɢ” sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̣ᴄ ʜᴏ̛ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅ.ʜ ᴠᴀ̀ ʜ.ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴛᴜʏ “ʏᴇ̂ᴜ sᴏ̛́ᴍ” ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ. ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́, ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴜɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴜ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ. ɢɪᴜ̛̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ʜᴀʏ.
ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ

 

ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ “ɢᴀ̀ ʙᴏ̂ɴɢ” ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴠɪ̀ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ᴄʜᴇ̂̉ɴʜ ᴍᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ, xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴜ̛̃ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ.

ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ, ʜᴀ̃ʏ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̂̀ɴɢ ɢʜᴇ́ᴘ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̣ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̃, ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *