ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼’̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼’̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼

 

 

ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѵ̼ᴇ̼̉ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼́ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

 

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̛̼̉.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼

ᴘᴏsᴇ – ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ᴅᴀ́ɴ ɓᴀ̆пɡ ᴅɪ́пɦ ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ᴛʀᴇ̉ ᴄɦᴜ̣ᴘ ᴀ̉пɦ ᴋɦᴏᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ғᴀᴄᴇɓᴏᴏᴋ

 

 

̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

 

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼s̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ɪ̼s̼ᴛ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̀

̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉.̼ ̼ ̼

 

 

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *