ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ǫᴜɑ ƌᴏ̛̀ι ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ

 

 

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴋʜιᴇ̂́п ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴋʜᴀ́п ɢɪᴀ̉ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ, ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ.

2 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴆᴏ̣̂ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜιᴇ̂́п sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ʜᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜιᴇ̂́п ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴍ ɢᴏ̛̉.

ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ-1
ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̀ɴʜ.

 

 

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴɦᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ɪ 22/11, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴛɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ᴍɪɴʜ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ. ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ.

“ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆ᴍ ʜᴀ̣ɴ – ᴆᴀ̣ɪ ʜᴀ̣ɴ. ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣пɢ, ɴʜᴇ̣ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ, ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʟʏ ᴅɪ̣”, ᴄᴏ̂ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ-2
ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ sᴀ sᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜιᴇ̂́п ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ.

ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ-3
ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴋʜᴀ́п ɢɪᴀ̉, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ, ᴆᴏ̣̂пɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴏ̛́ᴍ ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴏ́ɴɢ, ᴍxʜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃.

 

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ sᴀɪ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴɦᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ xᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜɑ ƌᴏ̛̀ι ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́υ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍʏ̃.

 

 

 

ᴀɪ ʙɪ̣ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ
ʜᴇʀʙᴀʟ ɢʟᴜᴄᴏᴀᴄᴛɪᴠᴇ
ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ-4

 

 

ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ-5

 

ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴅᴏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪ̃ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ǫᴜᴀ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ.

“ᴄᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́ ʟᴀ̆́ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴀʟᴏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ᴄᴀ́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋɪ́ᴄɦ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̛ɴ ᴀ̣. ᴄᴀ́ᴛ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜᴇ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ. ʜᴀ̃ʏ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ, ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴀ́ᴛ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴀ̣”, ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ (22/11).

ʜᴛᴛᴘs://2sᴀᴏ.ᴠɴ/ᴄᴀᴛ-ᴘʜᴜᴏɴɢ-ɴᴀᴍ-ᴠɪᴇɴ-ᴛɪɴ-ɢɪᴀ-ǫᴜᴀ-ᴅᴏɪ-ʟᴀɴ-ᴛʀᴜʏᴇɴ-ʀᴏɴɢ-ɴ-286182.ʜᴛᴍʟ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *