ᴍᴜ̛ᴀ ʟᴜ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴆᴏ̂̉ ʙᴏ̣̂, ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅɪ ʀᴏ̛̀ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ʙᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ, ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴆᴀ̂ᴜ

 

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴆᴀ́ ʟᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀᴜ, ᴠɪ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ… ʙᴀ̣ɴ ᴘʜᴇ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀʏ ᴘʜᴇ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ! ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ́!… ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10 ᴀ̂ᴍ ʟɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴇ̂ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜɪ ᴍᴜ̀ᴀ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ?!…

 

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ, ᴆᴀ̀ᴍ ᴠɪ̃ɴʜ ʜᴜ̛ɴɢ, ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ʜᴀ̀ ʜᴏ̂̀, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ɴ,… ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀʏ. xɪɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ! ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̉!… ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍʏ̃ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴜ̉ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ…

 

ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɢᴏᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ғᴀɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴀɪ ғᴀɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ, ᴀɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ “ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ɢᴏᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ! ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ғᴀɴ ʜᴀ̀ ʜᴏ̂̀ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍʏ̃ ᴛᴀ̂ᴍ, ʜᴀʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ “ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ” ʟᴀ̀ ғᴀɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍʀ ᴆᴀ̀ᴍ sᴇ̃ ᴆᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀!

 

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ… ᴍɪ̀ɴʜ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ sᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴜ̛̃ᴀ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴍ ᴍᴜ̀ɪ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴀ̂ᴜ!… ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ́, ᴠɪ̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10 ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴀʏ ʙɪ̣ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ!… ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴛʜɪ̀ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜɪ̀ ǫᴜᴀ́ ɪ́ᴛ! ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴆᴜ̉ ᴆᴀ̂ʏ?

 

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴀ̉ɴ ᴋʜɪ “ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ” ᴠɪ̀ ʜᴏ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ! ᴍᴄ ᴘʜᴀɴ ᴀɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛᴀɴ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴍʀ ᴆᴀ̀ᴍ, ᴛʀɪ̣ɴʜ ᴋɪᴍ ᴄʜɪ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ʟᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̣, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ…

 

 

(ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ʜᴏ̣ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ sᴀɪ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ́ᴏ sᴇ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ sᴀᴜ)! ᴍɪ̀ɴʜ ᴛɪɴ ʟᴀ̀ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ sᴇ̃ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̂́ʏ ᴀɪ ᴆɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ! ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴏ̂ɪ, ʟᴏ ɢɪ̀! ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ!… ᴍʏ̃ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴀʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ (ғᴀɴ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ) ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴀ̂ᴜ! ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ́… ᴅᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴆᴀ́ ɴᴀ̀ʏ!

 

ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ (ʙᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴜɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ,… ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̃ɪ,… ᴄᴏ̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ɴʜ ʜᴏ̀ᴀ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ᴛʀᴜɴɢ ʙᴏ̣̂ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʙɪ̣ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ) ᴄᴜ̛́ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴍᴜ̀ᴀ ʟᴜ̃ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ sᴇ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴍ ᴛʜɪ́ᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ ᴅᴏ ᴍᴀ̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴆᴀ́ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *