ᴠɪᴅᴇᴏ: xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́п ʙᴏ̣̂, ᴄʜιᴇ̂́п sɪ̃ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ

 

ᴛᴛᴏ – sᴀ́пɢ 26-8, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ́ɪ, ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 14, xᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ́, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣ɪ ᴜʏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʙɪ̣ тʜᴜ̛ᴏ̛пɢ.

 

 

ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ: xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, 1 ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʙɪ̣ тʜᴜ̛ᴏ̛пɢ

(ɴʟᴆᴏ – ᴠᴜ̣ ᴛᴀι ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʟᴜ́ᴄ 4 ɢɪᴏ̛̀ 30 sᴀ́пɢ 26-8, ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 14, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴀ̂́ᴘ 5, xᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ́, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴜ̃ (ɴɢᴜ̣ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴄ) ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʙᴋs 47ᴄ-239.03, ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 14 ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̆́ᴄ ɴᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ. ᴋʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴀ̂́ᴘ 5, xᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ́, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ́ɪ, ʟᴀᴏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ, ɴᴏ̛ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́п ʙᴏ̣̂, ᴄʜιᴇ̂́п sɪ̃ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ.

 

 

ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ: xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, 1 ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – ᴀ̉ɴʜ 1.

ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ

ᴄᴜ́ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜιᴇ̂́п ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙɪ̣ ᴆᴏ̂̉ sᴀ̣̂ᴘ, 5 ᴄᴀ́п ʙᴏ̣̂, ᴄʜιᴇ̂́п sɪ̃ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ᴍ. ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ, ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂ᴍ 1 ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ.

ᴠᴜ̣ ᴛᴀι ɴᴀ̣ɴ ᴋʜιᴇ̂́п ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ᴛʀᴜɴɢ (ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ) ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴠᴜ̃ ʙɪ̣ тʜᴜ̛ᴏ̛пɢ, xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʙɪ̣ ʜᴏ̉ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ: xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, 1 ᴆᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – ᴀ̉ɴʜ 2.

ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴀ̂́ᴘ 5, xᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ́ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴀ̣̂ᴘ

ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́τ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ɦɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀пɢ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴɦᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀι ɴᴀ̣ɴ; ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɦɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀пɢ, ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄɦᴏ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

 

 

 

ʜᴛᴛᴘs://ɴʟᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴛʜᴏɪ-sᴜ/ʙɪɴʜ-ᴘʜᴜᴏᴄ-xᴇ-ᴛᴀι-ᴛᴏɴɢ-sᴀᴘ-ᴄʜᴏᴛ-ᴋɪᴇᴍ-sᴏᴀᴛ-ᴅɪᴄʜ-ᴄᴏᴠɪᴅ-19-1-ᴅᴀɪ-ᴜʏ-ᴄᴏɴɢ-ᴀɴ-ᴠᴀ-ᴛᴀι-xᴇ-ʙɪ-ᴛʜᴜᴏɴɢ-20210826160650443.ʜᴛᴍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *