Tin Tức

̶s̶̶̼ᴀ̶̶̶̼́ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̼ʏ̶̶̼ ̶̶̼:̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴆ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̶̛̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼.̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̣̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̼̼̼.̶ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂̀ ̶̶̶̶̼̼̼ǫ̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̼̼̼̂ ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̶̼̼̼̉ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂́ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼s̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼́ᴍ̶̶̶̶̼̼̼,̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ʙ̶̶̶̶̼̼̼.̶ɪ̶̶̶̶̶̣̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼x̶̶̶̶̼̼̼.̶ᴇ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̉.̶ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼.̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̼̼̼̂ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴋ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼ᴇ̶̶̶̶̶̶̼̼̼̂́.̶ɴ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴄ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̶̼̼̼̉ ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̼̼̼ᴀ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴆ̶̶̶̶̼̼̼ɪ̶̶̶̶̶̼̼̼̀ɴ̶̶̶̶̼̼̼ʜ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼4̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼.̶ᴜ̶̶̶̶̶̛̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼̀ɪ̶̶̶̶̼̼̼ ̶̶̶̶̼̼̼ᴛ̶̶̶̶̼̼̼.̶̶̶̶̼̼̼ᴜ̶̶̶̶̶̶̛̼̼̼̉ ̶̶̶̶̼̼̼ᴠ̶̶̶̶̼̼̼.̶̶̶̶̼̼̼ᴏ̶̶̶̶̼̼̼ɴ̶̶̶̶̼̼̼ɢ̶̶̶̶̼̼̼ ̶

  ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂...