̶ᴍ̶̶̼ᴜ̶̶̶̼̀ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴅ̶̶̼ɪ̶̶̶̣̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ ̶̶̼ᴋ̶̶̼ɪ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂́ ̶̶̼ᴋ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̼́ ̶̶̼ᴋ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̆ɴ̶̶̼,̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̼ᴍ̶̶̼ ̶̶̼s̶̶̼ɪ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ᴍ̶̶̼ ̶̶̼”̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̶̣̼ᴄ̶̶̼”̶̶̼ ̶̶̼ᴍ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̃ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴏ̶̶̶̼̂ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̼̉ ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̀ɪ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̉ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼̀ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̀ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴏ̶̶̶̣̼ ̶

 

 

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼.̼ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂.̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼–̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼2̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼. ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

 

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼

ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼2̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̼́”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼.̼

ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼“̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼”̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉?̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼

 

 

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼s̼ᴜ̛̼̉”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼

s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼,̼ ̼3̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼”̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼̃,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼

“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼”̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼?̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼

ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼“̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

 

 

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼“̼ᴆ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼”̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀?̼ ̼

ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼…̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼”̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼. ̼

ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼9̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼“̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼“̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼

ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼”̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼…̼

ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼”̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*